ELSA Finlandin esseekilpailun otsikot

Esseekilpailun tehtävänanto

Alusta- ja jakamistalouden disruptoivat vaikutukset

Tämän vuoden esseekilpailun aiheena on alusta- ja jakamistalouden liiketoimintamallien ja alustavälitteisen hyödykkeiden tai digitaalisen sisällön tarjoamisen disruptoivat vaikutukset oikeudellisesta näkökulmasta.

Alustataloudella (platform economy) viitataan digitaalisilla verkkoalustoilla tapahtuvaan arvonluontiin ja arvonluontitapoihin. Jakamistaloudella (sharing economy) tarkoitetaan tyypillisesti verkkoalustoilla (Airbnb, Facebook, Doerz, Mesenaatti.me, Amazon) tapahtuvaan erilaisten vajaakäyttöisten resurssien vaihdantaan ja jakamiseen alustan käyttäjien välillä: kuka tahansa voi tarjota kenelle tahansa hallinnoimiaan tai omistamiaan varallisuuseriä kuten irtaimia tavaroita, asuinhuoneistoja ja lainarahaa, tai tarjota toisille alustakäyttäjille omaa osaamistaan, työsuorituksia tai palveluita joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta. Alustatalous on näin ollen käsitteellisesti laajempi ilmiö kuin jakamistalous. Alusta- ja jakamistaloudessa on kysymys disruptiosta: viestintäteknologinen kehitys ja voimakkaasti etenevä digitalisaatio on mahdollistanut uusia liiketoimintamalleja ja taloudellis-sosiaalisia käytäntöjä, jotka muuttavat tapojamme kuluttaa, hankkia, käyttää ja tuottaa hyödykkeitä. Tämä muutos muokkaa myös markkinoita ja muita yhteiskuntamme rakenteita.

Alusta- ja jakamistalous ovat luoneet uusia liiketoiminta- ja ansaintamahdollisuuksia sekä monipuolistaneet kilpailua ja kulutusvaihtoehtoja. Alustat digitaalisina ympäristöinä tarjoavat tärkeän kanavan myös taloudelliselle ja poliittiselle vaikuttamiselle, kansalaisaktiivisuudelle, taiteelle ja itseilmaisulle sekä osallisuudelle ja sosiaalisille vuorovaikutussuhteille. Samalla etenkin alustayritysten rooli ja toiminnan vaikutukset ovat herättäneet runsasta keskustelua alusta- ja jakamistalouden vastuullisuudesta. Alustoihin kytkeytyvä hyödykkeiden tuottamisen ja kuluttamisen murros on myös johtanut alusta- ja jakamistalouden muotojen ja voimassa olevan oikeuden mittaviin yhteensovitusongelmiin.

Nämä yhteensovitusongelmat ilmenevät laajoina epäselvyyksinä sääntelyn soveltumisesta, sääntelyn sisältämien keinojen toimivuudesta ja alusta- jakamistalouteen osallistuvien tahojen oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuu-ulottuvuuksista: esimerkiksi ruokalähettien työoikeudellinen asema on puhuttanut niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Asuintilojen tarjoaminen Airbnb:n tai Vrbo:n välityksellä lyhytaikaiseen käyttöön on aiheuttanut kunnallisille rakennusvalvontaviranomaisille haasteita arvioida, onko kysymys asuintilan sallitusta asuinkäytöstä vai rakennuslupaa edellyttävästä majoituskäytöstä. EU:ssa tarkastellaan parhaillaan Amazonin kilpailuvaikutuksia ja mahdollista määräävää markkina-asemaa. Yhdysvalloissa hiljattain tapahtunut kongressitalon valtaus kiihdytti keskustelua some-alustojen (Facebook, Twitter, Snapchat) vastuusta vihapuheen sekä mis- ja disinformaation leviämisen mahdollistamisesta.

Esseessä tulee pohtia alusta- ja jakamistalouden toimintamallien ja käytänteiden vaikutuksia ja suhdetta voimassa olevaan oikeuteen. Oheislukemisena suositellaan Päläs, J. – Määttä, K. (toim.), Jakamistalousjuridiikan käsikirja, Alma Talent 2019. Oikeustieteellisten kirjallisuuslähteiden lisäksi kirjoittamisessa ja kysymyksenasettelun tukena tapahtuvassa ongelman kuvaamisessa voi tukeutua myös muiden tieteenalojen tuottamiin tutkimuksiin (esim. kulutussosiologia, käyttäytymistaloustiede, politiikan tutkimus). Esseen aiheen voi rajata koskemaan esimerkiksi tiettyä soveltamiskysymystä, oikeudenalaa tai oikeussuhdetta.

KILPAILUOTSIKOT:

1. Direktio-oikeus alustavälitteisessä työssä
2. Elämyspalveluiden tarjoaminen alustoilla – kuka vastaa palvelun turvallisuudesta?
3. Asuinhuoneistojen lyhytaikaisvuokraus maankäyttö- ja rakennuslain soveltamishaasteena
4. Alustat markkinoille pääsyn porttina ja portinvartijoina – alustajättien kilpailuoikeudelliset vaikutukset
5. Some-vaikuttajat ja piilomainonta
6. Joukkorahoittajan sijoittajansuojakysymyksiä
7. Kyberturvallisuuden oikeudelliset ulottuvuudet jakamistaloudessa
8. Jakamistalous EU:n sääntelykohteena
9. Vapaavalintainen otsikko (aiheeseen liittyvä)

Kilpailun säännöt löydät tästä.

Lisätietoja saat ELSA Finlandin hallitukselta, esimerkiksi sähköpostitse academicactivities@fi.elsa.org. Seuraa myös virallista kilpailusivua!

ELSA Finland toivottaa kaikille kilpailuun osallistuville hurjasti tsemppiä ja onnea matkaan! Kirjoitusaikaa on 21.3.2021 klo 23.59 asti.